top of page

Ceník služeb

Rozumné ceny a možnost domluvy

Cílem naší práce je spokojený klient, a proto důsledně dbáme na to, aby právní služby naší advokátní kanceláře byly na vysoké úrovni a přitom cenově dostupné a cena byla vždy přiměřená časové a odborné náročnosti konkrétního případu.

 

Máme zájem stát se partnery a spolupracovníky našich klientů v rámci oboustranně výhodných podmínek. Většina klientů s námi spolupracuje dlouhodobě, obrací se na nás opakovaně nebo nás doporučuje, pokud jejich rodina či přátelé řeší podobnou situaci. Taková pozitivní zpětná vazba je pro nás velkým povzbuzením a motivací k dalšímu zlepšování našich služeb.

 

Nebojte se nás upozornit na Vaše případná finanční omezení, uděláme vše pro to, aby Vás neomezila při právním ošetření Vašich rizik a uplatňování Vašich práv.

Níže naleznete příklady cen nejčastěji poskytovaných právních služeb. Uvedené ceny jsou orientační za obvyklý rozsah služeb v typických případech, nejsme plátci DPH.

Prodej či koupě nemovitosti

Kompletní právní servis při prodeji domu, bytu, rekreační chaty, pozemku: příprava kupní smlouvy (a v případě potřeby i smlouvy o smlouvě budoucí), advokátní úschova kupní ceny (nebo poradenství při nastavení podmínek bankovní úschovy a kontrola smlouvy připravené bankou), příprava návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, možnost podpisu smluv v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů smluvních stran (včetně podpisů na zástavní smlouvě), poradenství, zapracování připomínek v obvyklém rozsahu

kupní cena do 1.500.000,- Kč......10.000,- Kč

kupní cena do 5.000.000,- Kč......11.000,- Kč

kupní cena do 10.000.000,- Kč......12.000,- Kč

kupní cena nad 10.000.000,- Kč.....od 13.000,- Kč

Kontrola kupní smlouvy připravené druhou smluvní stranou či realitní kanceláří, nejde-li o první převod nemovitosti po jejím vzniku (tj. jedná se o převod již existující a v minulosti již převáděné nemovitosti, nejde o prodej novostavby developerem či nově vymezené bytové jednotky) vč. e-mailové zprávy se shrnutím a návrhu konkrétních úprav smlouvy ve formě revizí ...........4.600,- Kč, kontrola další související smlouvy či dokumentu, např. rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o úschově kupní ceny apod. ..........1200,- Kč za každý další současně kontrolovaný dokument obvyklého rozsahu.

Kontrola kupní smlouvy připravené developerem .............5.600,- Kč + 1800,- Kč za každý další současně kontrolovaný dokument obvyklého rozsahu.

Realitním kancelářím nabízíme zvýhodněné podmínky spolupráce, naše služby si také můžete nezávazně vyzkoušet u prvního případu zdarma nebo za symbolickou cenu. Více zde

Příprava darovací smlouvy o darování domu či bytu, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, možnost podpisu v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů obou smluvních stran............7.000,- Kč, zřízení věcného břemene - např. služebnosti doživotního bydlení pro dárce ..........1.800,- Kč

Kontrola darovací smlouvy o darování domu či bytu vč. e-mailové zprávy se shrnutím a návrhu konkrétních úprav smlouvy ve formě revizí .......4.600,- Kč.

Další výdaje, s nimiž je třeba počítat při převodu nemovitostí (prodeji i darování):
  • správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí 2000,- Kč, poplatek se platí nejen za návrh na vklad vlastnického práva pro kupujícího, ale i za návrh na vklad zástavního práva pro banku kupujícího nebo v případě návrhu na výmaz dosavadního zástavního práva,

  • daňové povinnosti - daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena, ale na prodej se může vztahovat daň z příjmů,

  • v případě potřeby také náklady posudku o ceně nemovitosti, náklady na průkaz energetické náročnosti budovy, náklady na služby daňového poradce apod.

Darování nemovitosti
Dispozice s družstevním podílem v bytovém družstvu

Kompletní právní servis při převodu družstevního podílu (prodej podílu v družstvu, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu): příprava smlouvy o převodu družstevního podílu, advokátní úschova kupní ceny a listin, možnost podpisu smluv v naší advokátní kanceláři a ověření podpisů smluvních stran, poradenství, zapracování připomínek v obvyklém rozsahu

v ceně do 5.000.000,- Kč ......11.000,- Kč

v ceně nad 5.000.000,- Kč.....12.000,- Kč

Příprava smlouvy o bezúplatném převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (darování podílu v družstvu, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu) .............7.000,- Kč.

Nájemní a podnájemní smlouvy

Příprava nájemní smlouvy o nájmu bytu včetně zodpovězení dotazů (e-mailem) a zapracování připomínek.........6.200,- Kč

Příprava podnájemní smlouvy (pokud byt nebo jeho část přenechává do užívání další osobě ten, kdo je sám nájemcem bytu, nejčastěji u družstevních bytů) .........5.300,- Kč

Kontrola nájemní nebo podnájemní smlouvy vč. e-mailové zprávy se shrnutím a návrhu konkrétních úprav smlouvy ve formě revizí a zodpovězení dotazů v obvyklém rozsahu........4.600,- Kč

Bytová družstva, SVJ

Příprava nových stanov nebo aktualizace stanov podle aktuálních právních předpisů vč. zodpovězení dotazů a zapracování případných připomínek v obvyklém rozsahu ....................7.800,- Kč.

Písemná informace pro členy družstva s porovnáním družstevního a osobního vlastnictví bytů z hlediska výhod a nevýhod pro uživatele bytů i z hlediska správy domu, popis postupu při převodu bytů do osobního vlastnictví - vhodné jako podklad pro rozhodnutí členkské schůze o tom, zda přistoupit k zadání zpracování prohlášení vlastníka a převodu nově vymezených bytových jednotek do vlastnictví členů družstva, včetně zohlednění případných specifik Vašeho družstva (nebytové prostory, plánované půdní vestavby, vztahy k pozemkům apod.) a stručného zodpovězení dotazů.................4.000,- až 6.000,- Kč.

Příprava prohlášení vlastníka, kterým dojde k vymezení méně než 20 bytových a nebytových jednotek v domě s jedním číslem popisným, vč. konzultací či zapracovávání úprav v rozsahu do 3 hodin, přípravy návrhu na zápis prohlášení do katastru nemovitostí a přípravu jedné smlouvy o převodu bytové jednotky (návrh na zápis prohlášení se obvykle podává současně s první smlouvou o převodu) ..........26.000,- Kč (Cena nezahrnuje případné náklady na pasportizaci bytů a přípravu plánků jednotlivých podlaží ani správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)

Příprava prohlášení vlastníka, kterým dojde k vymezení více než 20 bytových a nebytových jednotek v domě s jedním číslem popisným, vč. konzultací či zapracovávání úprav v rozsahu do 3 hodin, přípravy návrhu na zápis prohlášení do katastru nemovitostí a přípravu jedné smlouvy o převodu bytové jednotky (návrh na zápis prohlášení se obvykle podává současně s první smlouvou o převodu) ..........1.200,- Kč za každou vymezovanou bytovou jednotku. (Cena nezahrnuje případné náklady na zaměření bytů a přípravu plánků jednotlivých podlaží ani správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí)

V případě využití našich služeb při přípravě prohlášení vlastníka Vám můžeme nabídnout přípravu jednotlivých smluv o převodu bytových (popř. i nebytových) jednotek do vlastnictví jednotlivých členů družstva za zvýhodněnou cenu 1600,- Kč/ smlouva. Tato cena zahrnuje i přípravu návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ověření podpisů družstva a jeho členů na smlouvách za předpokladu, že budou smlouvy podepsány najednou. (Nezahrnuje správní poplatek katastrálnímu úřadu 2.000,- Kč/smlouva.)

Ostatní poradenství pro bytová družstva a SVJ: osobní jednání 1.500,- Kč/hod., kontrola smluv a jiných dokumentů, zodpovězení dotazů e-mailem, příprava právních rozborů a stanovisek 1.350,- Kč/hod.

Ostatní služby

Není-li předem dohodnuto jinak, u ostatních služeb se odměna řídí časem, který si právní služby skutečně vyžádají. Právní služby však poskytujeme převážně ve shora uvedených oblastech a osobní porady mimo rámec podpisů smluv realizujeme spíše výjimečně.  Hodinová sazba se pohybuje od 1.500,- do 1.900,- Kč dle náročnosti věci.

S ohledem na to, že na první poradě advokáta s klientem je třeba projednat nejen právní aspekty daného případu, ale i podmínky další spolupráce, je cena za první poradu snížena na 1.200,- Kč za předpokladu, že porada nepřesáhne jednu hodinu. Hodinová porada je pro úvodní jednání obvykle dostačující.

Standardní doba trvání první porady je 1 hodina (60 minut). O kratší nebo delší poradu je třeba požádat již při sjednání termínu schůzky.

Náš čas se snažíme maximálně věnovat našim klientům. Musíte-li zrušit objednaný termín schůzky, informujte nás prosím co nejdříve. Nedostavíte-li se bez omluvy a na dohodnutou schůzku, může Vám být účtována náhrada za ztrátu času dle advokátního tarifu. Bude-li konzultace, pouze záminkou pro nabízení Vašich zboží či služeb, bude cena účtována v plné hodinové sazbě.

bottom of page